2017-09-14

Organy Spółki

ORGANY SPÓŁKI
 
Zgromadzenie Wspólników:
 
Właścicielem 100% udziałów Baseny Wisła Sp. z o.o. jest Gmina Wisła. Przedstawicielem Gminy Wisła na Zgromadzeniu Wspólników Spółki jest Burmistrz Tomasz Bujok.
 
Rada Nadzorcza:
 
Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje obligatoryjna trzyosobowa rada nadzorcza w składzie: 
Damian Cieślar - przewodniczący
Krzysztof Lipiński - wiceprzewodniczący 
Elżbieta Pagieła - członkini 
 
Zarząd Spółki:
 
Jakub Stasiewicz- Prezes Zarządu 
 
 
Do podstawowych kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki należy:
 1. Sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu spółek handlowych,
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
 3. Podjęcie uchwały o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy wspólników,
 4. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i określenie funkcji członków Rady Nadzorczej,
 5. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
 6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 
 7. Zmiany umowy Spółki, 
 8. Połączenie lub rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
 9. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich, 
 10. Tworzenie, likwidacja i przekształcenie oddziału, filii, zakładu i innych jednostek organizacyjnych Spółki,
 11. Tworzenie i likwidacja spółek kapitałowych z udzialem Spółki,
 12. Emisja obligacji,
 13. Podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu Spółki w przypadku gdy strata przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 14. Podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
 15. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,
 16. Wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
 17. Wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, które przekraczają kwotę 500.000,00 zl (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 18. Oznaczanie wysokości i terminów dopłat, 
 19. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników
 20. Uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej, 
 21. Określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
 22. Działanie we wszystkich innych przypadkach przewidzianych Kodeksem Społek handlowych , umową Spółki oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 
Do podstawowych kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 
 1. sprawy wymienione w art. 219 Kodeksu Spółek HAndlowych,
 2. powoływanie zarządu, 
 3. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki,
 4. opiniowanie w sprawach wnoszonych przez Zarząd, 
 5. uchwalanie rocznego planu finansowo-ekonomicznego.
 
Do zakresu działania Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z aktem założycielskim przez Zgromadzenie Wspólników.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się